Monthly Archives: Grudzień 2009

Historyczna umowa o polsko-chińskiej współpracy wojskowej


16.12. Pekin. W środę, 16 grudnia br., na zakończenie oficjalnych rozmów w Ministerstwie Obrony Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie, ministrowie obrony narodowej Polski i Chin: Bogdan Klich i gen. Liang Guanglie podpisali umowę między Ministerstwem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony ChRL o współpracy w dziedzinie obronności.

W historii polsko-chińskich relacji wojskowych umowa o dwustronnej współpracy wojskowej to pierwsza umowa określająca podstawowe zasady współpracy w sferze obronności. Jej celem jest ustanowienie i pogłębienie kontaktów w tej dziedzinie między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową. Współpraca ta, zgodnie z Artykułem 2. umowy, będzie przeprowadzana zgodnie z zasadami równości, przyjaźni i wzajemnych korzyści, a także zgodnie z krajowym prawem i międzynarodowymi zobowiązaniami obydwu państw.

W historii polsko-chińskich relacji wojskowych umowa o dwustronnej współpracy wojskowej to pierwsza umowa określająca podstawowe zasady współpracy w sferze obronności. Jej celem jest ustanowienie i pogłębienie kontaktów w tej dziedzinie między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową. Współpraca ta, zgodnie z Artykułem 2. umowy, będzie przeprowadzana zgodnie z zasadami równości, przyjaźni i wzajemnych korzyści, a także zgodnie z krajowym prawem i międzynarodowymi zobowiązaniami obydwu państw.

Wśród obszarów przyszłej współpracy umowa wymienia m.in.:

1) funkcjonowanie sił zbrojnych, łącznie z implementacją przepisów międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
2) edukację wojskową i szkolenie personelu wojskowego;
3) medycynę wojskową;
4) nauki i badania wojskowe;
5) ochronę środowiska naturalnego w odniesieniu do zanieczyszczeń wynikających
z działalności jednostek wojskowych.

Jako formy współpracy umowa wymienia m.in.:

1) spotkania ministrów obrony narodowej, szefów sztabów generalnych i innych przedstawicieli stron;
2) wymianę doświadczeń na szczeblu eksperckim;
3) konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria;
4) udział obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych;
5) udział w misjach pokojowych i operacjach humanitarnych.

Konkretne przedsięwzięcia będą określane corocznie w planach współpracy na kolejne lata. Realizacja przedsięwzięć będzie finansowana z części 29. budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Postanowienia umowy nie są objęte prawem Unii Europejskiej. Jej zawarcie nie będzie stanowić naruszenia obowiązującego embarga na obrót uzbrojeniem i sprzętem wojskowym z Chinami, gdyż przepisy umowy nie przewidują współpracy w tym obszarze. Wymiana informacji w ramach umowy będzie ograniczona do informacji o charakterze jawnym ze względu na to, że obydwa państwa nie zawarły dotychczas umowy o wzajemnej ochronie wymienianych informacji niejawnych.

* * *
Wstępne konsultacje na temat wzajemnych korzyści, wynikających z zawarcia odpowiedniej umowy, regulującej współpracę w dziedzinie obronności między Polską a Chinami, odbyły się w 2005 r., podczas wizyty delegacji Generalnego Zarządu do Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Podjęto wówczas decyzję o opracowaniu, wynegocjowaniu i zawarciu stosownej umowy, stanowiącej traktat w rozumieniu przepisów Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439).

Negocjacje Umowy między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności sfinalizowano w listopadzie br. Umowę opracował i wynegocjował ze stroną chińską Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 11 grudnia br. uchwałę nr 211/2009, wyrażającą zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową poprzez jej podpisanie.

DYREKTOR DPI MON
płk Wiesław GRZEGORZEWSKI

Zobacz film z wizyty ministra Bogdana Klicha w Chinach

Źródło: http://www.wp.mil.pl/
Źrodło: http://www.mod.gov.cn/

Reklamy

2 Komentarze

Filed under Uncategorized